top of page

Regulamin

Regulamin Wynajmu podnośników towarowych w Firmie  „TechnikNTB” Przemysław Pyrka

§1 Wynajem podnośnika warunki.

1. Podstawą wynajęcia podnośnika jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Firmą „TechnikNTB” Przemysław Pyrka

NIP 506-009-80-40

 zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.

2. W celu sporządzenia umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA powinien posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

3. Cena wynajmu jest zależna od ilości dni wypożyczenia i rodzaju sprzętu, ustalana jest przed sporządzeniem umowy.

4. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu.

5. Cena za wynajem jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu, a nie na podstawie czasu użytkowania sprzętu.

6. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie.

7. Niedziele i dni świąteczne nie wliczają się w czas wynajmu.

8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

9. Faktury VAT lub paragony będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu.

 

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO.

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

 

 

§3 Zobowiązania NAJEMCY.

1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.

5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.

7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.

8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.

9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

 

§4 Zwrot sprzętu.

1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia w kwocie 60zł brutto.

 

 

§5 Zerwanie umowy wynajmu.

1. Zerwanie umowy następuje w przypadku: • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

790-312-159

724-312-159

Pon - Pt. 8.00-17.00

bottom of page